دوره ها

ما 25 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره Ready for First coursebook ترم اول

12 ساعت
پیشرفته

Ready for First coursebook در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب Ready for First coursebook که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم چهارم

12 ساعت
پیشرفته

American English File 5 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 4 ترم چهارم

12 ساعت
متوسط

American English File 4 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 4 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 3 ترم چهارم

12 ساعت
متوسط

American English File 3 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 3 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 2 ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی

American English File 2 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 2 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 1 ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی

American English File 1 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 1 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File Starter ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی

American English File Starter در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File Starter که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم سوم

12 ساعت
پیشرفته

American English File 5 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید