دوره انگلیسی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره American English File 1 ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی

American English File 1 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 1 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 1 ترم سوم

12 ساعت
مبتدی

American English File 1 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 1 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 1 ترم دوم

12 ساعت
مبتدی

American English File 1 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 1 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 1 ترم اول

12 ساعت
مبتدی

American English File 1 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 1 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید