دوره American English File Starter

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های American English File Starter

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره American English File Starter ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی

American English File Starter در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File Starter که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File Starter ترم سوم

12 ساعت
مبتدی

American English File Starter در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File Starter که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File Starter ترم دوم

12 ساعت
مبتدی

American English File Starter در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File Starter که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File Starter ترم اول

12 ساعت
مبتدی

American English File Starter در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File Starter که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید