دوره American English File 5

با عرض پوزش ، ما نمی توانیم هیچ دوره ای برای این جستجو پیدا کنیم.

ممکن است بخواهید دوره های ویژه ما را بررسی کنید:

دوره Ready for First coursebook ترم اول

12 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب Ready for First coursebook که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم چهارم

12 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 4 ترم چهارم

12 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 4 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 3 ترم چهارم

12 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 3 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 2 ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 2 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 1 ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 1 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File Starter ترم چهارم

12 ساعت
مبتدی
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File Starter که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم سوم

12 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 4 ترم سوم

12 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 4 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 3 ترم سوم

12 ساعت
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 3 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید