دوره American English File 5

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های American English File 5

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره American English File 5 ترم چهارم

12 ساعت
پیشرفته

American English File 5 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم سوم

12 ساعت
پیشرفته

American English File 5 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم دوم

12 ساعت
پیشرفته

American English File 5 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید

دوره American English File 5 ترم اول

12 ساعت
پیشرفته

American English File 5 در این مجموعه آموزشی شما همراه …

آنچه یاد خواهید گرفت
به صورت کامل به کتاب American English File 5 که شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و... تسلط پیدا می کنید